Τουριστική Ανάπτυξη

Επισκέπτης σημαίνει προσωρινός κάτοικος. Σεβασμός και εξυπηρέτηση σε κάθε επίπεδο. Δημιουργία δομής διαχείρισης προορισμού της πόλης, προώθηση δράσεων προβολής θεματικών μορφών τουρισμού, δικτύωση και ενεργοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης. Ενίσχυση του city break προορισμού της Αθήνας.

Τουριστική ανάπτυξη σε ισορροπία με τη ζωή της πόλης με διάχυση τουριστικών ροών στις γειτονιές της Αθήνας, με ταυτόχρονη ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της καθεμίας. Θεσμοθέτηση πλαισίου βραχυχρόνιων μισθώσεων.